ມາພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະທັບໃຈ

ເພີ່ມຄວາມຮູ້, ເສີມສ້າງສັງຄົມ, ຮັກສາວັດທະນາທຳ

ເພີ່ມຈຸດໝາຍປາຍທາງ ສ້າງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ປະທັບໃຈ

Laos
Simply Beautiful

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ

ວຽກພາຍໃນກົມ
Image

 • ສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມື
 • ສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວຂ້ອງ
  • ສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ອອກແບບ, ຈັດສັນ ແລະ ຂື້ນບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
  • ກຳນົດ, ວາງແຜນພັດທະນາ, ປັບປຸງບູລະນະແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
  • ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຮອງຮັບບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ.
  • ສ້າງໂຄງການພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມ.

 • ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນ
 • ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
   
  ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ.
   
  ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.

  ງານສໍາມະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ (Community-Based Tourism, CBT)

 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
  • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະສານງານກັບຫົວໜ່ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ເພື່ອສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
  • ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຊຸດຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສຳຫຼວດອອກແບບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ຂອງຄະນະນຳ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

 • ຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມຮອບດ້ານ
  • ເປັນເຈົ້າການໃນການຊີ້ນໍານໍາພາ ແລະ ກວດກາທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໂດຍການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂອງພາກທຸລະກິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
  • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ນໍາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊວ່ຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;
  • ຄຸ້ມຄອງເກັບກໍາ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມສະຖິຕິກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ;
  • ສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຮອບດ້ານຂອງກົມໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ນໍາເອົາທິດທາງແຜນການຂອງຂັ້ນເທິງລົງມາເຜີຍແຜ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

   

  Image

  ວຽກພາຍໃນກົມການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ

  What We Doing

  ວຽກພາຍໃນກົມການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ

  ກົມການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວ

  ເປັນກົມວິຊາການໜຶ່ງ ຢູ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (Tourism Development Department “TDD”) ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງໃນການຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງແຜນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດ. ອ່ານເພີ່ມ

  ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ

  ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ

  ແມ່ນພະແນກທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃກ້ສິດກັບປະຊາຊົນ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານອາຊຽນ ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ. ອ່ານເພີ່ມ

  ການສຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

  ການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

  ແມ່ນຈັດຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງວີຊາການ, ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທືນສຳປະທານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍອີງຕາມການສະເໜີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາພະແນກ​​ພາຍ​ໃນ​ກົມ, ບັນດາກົມອ້ອມ​ຂ້າງ​ກະຊວງ ຖວທ ​ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ​​​ ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ພະແນກ. ອ່ານເພີ່ມ


  ວຽກສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ

  ພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ

  ແມ່ນວຽກງານພື້ນຖຳນຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຕໍ່ກັບການວາງແຜນ, ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ການກຳນົດຍຸດທະສຳດຂອງທຸກຂະແໜງການ.ດັ່ງນັ້ນ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທທງດ້ານສະຖິຕິທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ຈຶ່ງເປັນສີ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ອ່ານເພີ່ມ


  ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

  ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

  ແມ່ນພະແນກທີ່ໜ້າທີ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ, ເພຶ່ອລົງກວດກາເບິ່ງສະພາບຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ວ່າຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບັນຫາໃດທີ່ຄວນຈະຕ້ອງປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖາານກາານຈັດລະດັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ. ອ່ານເພີ່ມ

  ນິຕິກຳ ທ່ອງທ່ຽວ

  ນິຕິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ

  ອ່ານເພີ່ມ

  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

  Thourism Development Departments  Organization Chart

  ຂ່າວສານລາຍເດືອນ

  Recently News
  This image for Image Layouts addon

  ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິຕະພັນສີລະປະລາວ

  ວັນທີ 28 ທັນວາ 2022 ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ນຳໂດຍທ່ານ ສົມໄຊ ສີປະເສີດ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິຕະພັນສີລະປະລາວ (Lao Art Museum)...

  ອ່ານເພີ່ມ
  ການມອບຫລຽນໄຊ

  ຊົມເຊີຍຜົນງານ 05 ປີ ຜ່ານການມອບຫລຽນໄຊແຮງງານໃຫ້ທີມອ້າຍນ້ອງກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

  ຍ້ອນມີການນໍາພາຊີ້ນໍາຂອງການນໍາກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຈຶ່ງມີພວກເຮົາໃນມື້ນີ້! ຂໍຂອບໃຈການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ...

  ອ່ານເພີ່ມ
  ການມອບຫລຽນໄຊ

  ກອງປະຊຸມແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງວັງວຽງ ສຳລັບປີ 2023-2033

  ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດເພື່ອ ປຶກສາຫາລື...

  ອ່ານເພີ່ມ

  ເອກສານອອກໃຫ່ມ

  Recently Publishing

  ບົດລາຍງານສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ 2021

  ບົດລາຍງານສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ 2021

  ໃນປິ 2020 ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ. ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ລວມທັງການປິດດ່ານສາກົນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2020, ເປັນຕົ້ນມາເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຫຼຸດລົງ - 81.5% ຫຼຸດຈາກ 4,791,065 ຄົນ ໃນປິ 2019 ເຫຼືອພຽງ 886,447 ຄົນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນຮອດ ເດືອນ 12 ປີ 2021 ລັດຖະບານຍັງສຶບຕິປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ໄດ້ເປີດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນ.
  ດາວໂລດ

  ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

  ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

  ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການສ້າງບັນຊີແຫຼ່ງທຼ່ອງທຼ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ນັ້ນແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈໍານວນ, ລາຍລະອຽດ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຫຼົ່ານັ້ນ, ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະສານງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນດີຂຶ້ນ, ເພື່ອການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນ, ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.

  ດາວໂລດ

  ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

  ບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ

  ການສ້າງບັນຊີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈໍານວນ, ລາຍລະອຽດ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຫຼົ່ານັ້ນ, ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖີ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ປະສານງານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊຸມຊົນດີຂຶ້ນ, ເພື່ອການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ , ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.

  ດາວໂລດ

  ມາດຕະຖານຫ້ອງນຳ້ສາທາລະນະອາຊຽນ

  ມາດຕະຖານຫ້ອງນຳ້ສາທາລະນະອາຊຽນ

  ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະຖານສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ ທີ່ສາມາດນໍາໄປປະຕິບັດໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການຈັດການສີ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ ຂອງຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ ຢູ່ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນພູມິພາກອາຊຽນ. 

  ດາວໂລດ