ມາພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະທັບໃຈ

ເພິ່ມຄວາມຮູ້, ເສີມສ້າງສັງຄົມ, ຮັກສາວັດທະນາທຳ

ເພີ່ມຈຸດໝາຍປາຍທາງ ສ້າງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ປະທັບໃຈ

Laos Simply
Beautiful

This image for Image Layouts addon

ສະຖິຕິນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023

ນັບຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ມັງກອນ - ມິຖຸນາ ປີ 2023 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 1,674,436 ເທື່ອຄົນ. ໃນນັ້ນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ມາຈາກ ປະເທດໄທ ຈຳນວນ 668,595 ເທື່ອຄົນ, ອັນດັບທີ່ສອງແມ່ນ ສສ ຫວຽດນາມ 398,937 ເທື່ອຄົນ, ອັນດັບທີສາມແມ່ນ ສປ ຈີນ 317,604 ເທື່ອຄົນ ແລະ ຕໍ່ມາຕາມລຳດັບທີ່ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ

ພະແນກສະຖິຕິ ເເລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ

STATISTICAL DEPARTMENT

ວຽກສະຖິຕິແມ່ນຫຍັງ?


ແມ່ນເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານສະຖິຕິນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ຕາມດ່ານສາກົນ ແລະ ຄົນລາວທີ່ອອກໄປຕ່າງປະເທດຕາມດ່ານສາກົນ ແລະ ສັງລວມລາຍງານສະຖິຕິນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ຕາມບັນດາແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ ແລະ ສ້າງເປັນບົດລາຍງານປະຈຳປີ.
ສະຖິຕິ ແມ່ນສາດ ຫຼື ວິທະຍາສາດ ທີ່ວ່າດ້ວຍຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບວິທີການທາງສະຖິຕິ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍການເກັບກຳລວບລວມຂໍ້ມູນ ການຈັດລະບົບການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແມ່ນວຽກງານພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຕໍ່ກັບການວາງແຜນ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການກຳນົດຍຸດທະສາດຂອງທຸກຂະ ແໜງການ, ດັ່ງນັ້ນ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິທີ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ

Statistical Report on Tourism in Laos 2022

ສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ 2022

ພາຍຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຫຼຸດລົງ, ຫຼາຍປະເທດໄດ້ເປີດປະເທດເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ເລີ່ມອອກຈາກປະເທດຕົວເອງເພື່ອໄປທ່ຽວປະເທດຕ່າງໆ, ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2022 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ເປີດປະເທດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຍວຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ເຮັດໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວທັງໝົດມີ 1.294.365 ເທື່ອຄົນ
Statistical Report on Tourism in Laos 2021

ສະຖິຕິໃນປີ 2021

ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ລວມທັງການປິດດ່ານສາກົນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ເດ ອນ ເມສາ 2020, ເປັນຕົ້ນມາເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຫຼຸດລົງ - 81.5% ຫຼຸດຈາກ 4,791,065 ຄົນ ໃນປິ 2019 ເຫ ອພຽງ 886,447 ຄົນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດ ອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນຮອດ ເດືອນ 12 ປີ 2021 ລັດຖະບານຍັງສຶບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ໄດ້ເປີດຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
Statistical Report on Tourism in Laos 2021

ຫລາຍປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວຫລຸດລົງ

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າຫລາຍປະເທດໃນທະວີບເອີຣົບ ແລະ ອາຊີ ກໍ່ໄດ້ຮັບອິດທິຜົນທາງເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອັດຕາເງິນເຟີ້, ລາຄານຳ້ມັນທີຼ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບທີ່ກ້າວກະໂດດ. ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ ກອງທືນການເງິນສາກົນ ຫລື IMF ໄດ້ມີການປັບຫລຸດຕົວເລກການຄາດຄະເນເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2022 ຈາກ 4.9% ໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ມາເປັນ 4.4% ໃນເດືອນມັງກອນ 2022.

ຈາກສະຖານະການດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດແຂງຄ່າ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ຂຶ້ນສູງທີຼ່ສຸດໃນຮອບຫລາຍປີ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເຮັດໃຫ້ລາຄານຳ້ມັນ ແລະ ລາຄາຂອງສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫລາດເພີ່ມຂຶ້ນເທົຼ່າຕົວ ເນືອງຈາກບໍ່ສາມາດນຳເຂົ້ານຳ້ມັນຈາກຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫ່ຍ. ນອກນັໍ້ນ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໃຫ່ຍຫລວງຕໍ່ກັບການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອັນເປັນເຫດໃຫ້ ຕົວເລກ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2021 ຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເມື່ອສົມທຽບກັບປີ 2020. ຕົວເລກການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນໄດ້ຫຼຸດລົງ ຈາກ 2.3 ລ້ານຄົນໃນປີ 2019 ເຫລືອພຽງ 828,592 ຄົນ.
Image

ວຽກງານວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ
ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ ບັນດາກະແສ

ບັນດາກະແສການທອ່ງທ່ຽວຕ່າງໆທີ່ກຳລັງພົ້ນເດັ່ນ ດ້ວຍວິທີການ ແລະ ຮູບແບບການສຳຫຼວດຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບົດລາຍງານ ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນອີງເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການທີເກີດຂື້ນ. ສ້າງບົດວິເຄາະ-ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສຶກສາທ່າແຮງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນວາງແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ.

" ຜົນກະທົບຂອງເຊື້ອພະຍາດໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ຕໍ່ການມີວຽກເຮັດງານທຳມີການລາຍງານວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນຫລາຍປິດລົງຊົ່ວຄາວ ແລະ ມີການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ. • ທຸລະກິດຢູ່ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ວັງວຽງ ທີ່ແນໃສ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາພັກຜ່ອນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດເກີນກວ່າ 80% ເຮັດໃຫ້ມີການຫຼຸດພະນັກງານລົງ 50%. • ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງ ຍັງເປີດບໍລິການ ແຕ່ມີປະມານ 65% ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນພະນັກງານລົງ. "

ເອກະສານອ້າງອີງ: ບົດສັງເຂບ ຂອງ ADB ເລກທີ 141 - ຜົນກະທົບຂອງເຊື້ອພະຍາດໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່(COVID-19) ຕໍ່ວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ: ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ, ເດືອນ ມິຖຸນາ 2020

ທີມງານ ພະແນກສະຖິຕິ ເເລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ

ຄະນະຊີ້ນຳພະແນກ
ທ່ານ ໂສພາບ ສົມສຸກ
ທ່ານ ໂສພາບ ສົມສຸກຫົວໜ້າພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ນ. ເກດມະນີວອນ ບົວຄ່າສິດ
ທ່ານ ນ. ເກດມະນີວອນ ບົວຄ່າສິດວິຊາການພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ບຸນທະວີ ສີສະວາ
ທ່ານ ບຸນທະວີ ສີສະວາຮອງຫົວໜ້າພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ນ. ອ່າງຄຳ ໄຈມະວົງສັກ
ທ່ານ ນ. ອ່າງຄຳ ໄຈມະວົງສັກວິຊາການພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ໄຊນະລົງ ບຸນຕາ
ທ່ານ ໄຊນະລົງ ບຸນຕາຮອງຫົວໜ້າພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ທີນະຄອນ ພົມມະໄກສອນ
ທ່ານ ທີນະຄອນ ພົມມະໄກສອນວິຊາການພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ດາວຈັນ ສິງຄຳຢອງ
ທ່ານ ດາວຈັນ ສິງຄຳຢອງວິຊາການພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ນ. ຕາບີ້ ແສງປະກາຍ
ທ່ານ ນ. ຕາບີ້ ແສງປະກາຍວິຊາການພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວ
This image for Image Layouts addon

ຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມື
ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສະຖິຕິກຳນທ່ອງທ່ຽວ

ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກາຍເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ເວົ້າລວມແລ້ວ ສະເພາະໃນ ສປປ ລາວ. ການທ່ອງທ່ຽວຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນຂະແໜງການບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຖືກຈັດທຳຂຶ້ນເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານສຳລັບການຝຶກອົບຮົມສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ລະດັບແຂວງ ແລະ ເອກະສານປະກອບການສອນສຳລັບສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ.
ອ່ານເພີ່ມ

ປຶ້ມສະຖິຕິ ທ່ອງທ່ຽວລ້າສຸດໃນ ສປປ ລາວ

Our latest Works
STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2022

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2022

ໃນເດ ອນມັງກອນ ຫາ ທ້າຍເດ ອນເມສາ ປີ 2022, ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີົ່ມເປີດເຂດທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ທີົ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົໍ້າມາທ່ຽວແບບເປັນກຸ່ມຜ່ານບ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ແຕ່ຍັງມີມາດຕະການທີົ່ເຂັໍ້ມງວດໃນ ການເດີນທາງ. ມາຮອດວັນທີ 9 ດສະພາ 2022 ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດເປີດປະເທດແບບເຕັມຮູບແບບ, ໄດ້ ຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງລົງ. ແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກ ຍັງບ ົ່ທັນເຂົໍ້າມາຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນ ກ່ອນເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອັນເນ ົ່ອງມາຈາກຜົນກະທົບຈາກລາຄາຂອງສາຍການບິນທີົ່ຍັງມີ ລາຄາສູງ, ສະພາບໄພເງິນເຟີໍ້ຢູ່ໃນພາກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ, ການເພີົ່ມຂ ໍ້ນຂອງລາຄານ ໍ້າມັນ ແລະ ການຂາດແຮງງານໃນ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນສາເຫດຕົໍ້ນຕ ເຮັດໃຫ້ຕົໍ້ນທ ນການທ່ອງທ່ຽວເພີົ່ມຂ ໍ້ນເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສັງເກດໄດ້ຈາກ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີົ່ເຂົໍ້າມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ ານວນຫຼຸດລົງ ຈາກຈ ານວນ 4,791,065 ເທ ົ່ອຄົນ ໃນ ປີ 2019 ຫລຸດລົງ 1,294,365 ເທ ົ່ອຄົນ ໃນປີ 2022 (ຫຼຸດລົງ -73%).

ອ່ານເພີ່ມ

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2021

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2021

In 2020, COVID-19 badly hit the global and devastated effect the tourism industry worldwide. To prevent the spreading of the disease, the Lao government announced control measures, including the closure of international checkpoints and various borders from April 2020 onward, which caused a reduction of international tourists by 81.5% or from 4,791,065 in 2019 to 886,447. Since then there was no international and regional visitors travel to Lao PDR.
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2020

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2020

In 2020, the COVID-19 pandemic had a devastating impact of on global tourism. To prevent the spread of the virus in Laos, the Government announced strict disease prevention and control measures, including closure of the international borders since April 2020. As a result, and echoing global trends, international tourist arrivals in Laos dropped 81.5% in 2020, from 4,791,065 in 2019 to just 886,447. 
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2019

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2019

In the period 1990 to 2015 the number of visitors increased every year. Since 2016 this trend has changed, with a drop of 10% in 2016 (4,239,047 visitors), and a further drop of 8.7% in 2017 (3,868,838). However, 2018 showed a slight increase in tourist arrivals by 8.2% compared to 2017 (4,186,432). In 2019, the growth continued with an Increase of about 14.4% over 2018.
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2018

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2018

In the period 1990 to 2015, the number of visitors increased every year. Since 2016 this trend has changed, with a drop of 10% in 2016 (4,239,047 visitors), and a further drop of 8.7% in 2017 (3,868,838). However, 2018 showed a slight increase in tourist arrivals by 8.2% compared to 2017 (4,186,432).
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2017

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2017

In the period from 1990 to 2016, the number of visitors increased every year. Since 2016 this trend has changed, with a drop of 9.6% in 2016 (4,215,285 visitors), and a further drop of 8.6% in 2017 (3,851,849). Only China showed an increased number of visitors to Laos in 2017.
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2016

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2016

the number of tourist arrivals to Laos increases constantly with an average growth rate of 12,66%. Even though, there are some substantial and slight changes in certain periods the number of tourist arrivals to Laos continues to grow gradually until 2015. In 2016, the number of tourist arrivals decreased by about 10% (dropped from 4,684,429 to 4,239,047).
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2015

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2015

In general, the number of tourist arrivals to Laos increases constantly with an average growth rate of 13.90%. Even though, there are some substantial and slight changes in certain periods.
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2014

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2014

The Tourism Development Department (TDD), Ministry of Information, Culture and Tourism publishes annually, statistics relating to tourist arrivals, foreign exchange earnings from tourism, tourist expenditures, the average length of stay of tourists in Laos as well as tourist profiles accommodation establishments and occupancy rates.
Read more

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2013

STATISTICAL REPORT ON TOURISM 2013

The number of tourist arrivals to Laos continued increasing in 2013 which reached 3,779,000 tourist arrivals and generating a total of revenue of 595 million US dollars. Of the total number of tourist arrivals to Laos in 2013, 165,906 used the services of Lao travel agents (50,754 in 2012).

Read more

ສະຖິຕິຍ້ອນຫລັງ

Learn from the past