ມາພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະທັບໃຈ

ເພິ່ມຄວາມຮູ້, ເສີມສ້າງສັງຄົມ, ຮັກສາວັດທະນາທຳ

ເພີ່ມຈຸດໝາຍປາຍທາງ ສ້າງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ປະທັບໃຈ

Laos Simply
Beautiful

ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

Who We Are

ວຽກງານວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ໂດຍອີງຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ວາງອອກ ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນພະແນກໜຶ່ງທີ່ເປັນເສນາທິການຫຼັກໃຫ້ແກ່ຄະນະກົມ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວຽກຮ່ວມມື ຊຶ່ງປະກອບມີບັນດາໜ້າວຽກຫຼັກດັ່ງນີ້:

ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

 • ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ
 • ສ້າງແຜນທ່ອງທ່ຽວລະດັບພາກ (ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້)
 • ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງແຜນກອບການຮ່ວມມື CLMV
 • ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງແຜນພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະຖານທ່ອງທ່ຽວຂອງອາຊຽນ ແລະ ຂອງ ສປປ ລາວ.
 • ປະສານງານວຽກຮ່ວມມືຕ່າງໆກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກອບຮ່ວມມືອາຊຽນ ແລະ ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ
 • ຄົ້ນຄ້ວາບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການພັດທະນາເພື່ອສະເໜີຂໍການລົງທຶນຈາກລັດຖະບານ
 • ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ຕາມແຜນວຽກໃນແຕ່ລະໄລຍະ,
Image

ແຜນວຽກຈຸດສຸມໃນປີ 2023 – 2030
ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພ້ອມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 • ແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລະດັບພາກ (ພາກເໜືອ, ກາງ, ໃຕ້)
 • ແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ
 • ແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ
 • ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມມື ລາວ - ໄທ
 • ສຸມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວຂອງອາຊຽນຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານອາຊຽນ

ທີມງານ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ຄະນະຊີ້ນຳພະແນກ
ທ່ານ ນ. ພອນມະນີ ສຸຂະທຳມະວົງ
ທ່ານ ນ. ພອນມະນີ ສຸຂະທຳມະວົງຫົວໜ້າພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ
ທ່ານ ວົງແກ້ວ ສີອຳພອນ
ທ່ານ ວົງແກ້ວ ສີອຳພອນວິຊາການພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ
ທ່ານ ທະນົງສັກ ທອງດາລາ
ທ່ານ ທະນົງສັກ ທອງດາລາວິຊາການພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ
ທ່ານ ທິດພະສອນ ສຸວັນນະພົງ
ທ່ານ ທິດພະສອນ ສຸວັນນະພົງຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ
ທ່ານ ນ. ອາລູຊີ ຈັນທະບູລີ
ທ່ານ ນ. ອາລູຊີ ຈັນທະບູລີວິຊາການພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ
ທ່ານ ຂັນຕີ ໄຊຖາວອນ
ທ່ານ ຂັນຕີ ໄຊຖາວອນວິຊາການພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ
ທ່ານ ແສງສະຫວ່າງ ປະທຸມທອງ
ທ່ານ ແສງສະຫວ່າງ ປະທຸມທອງຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ
ທ່ານ ນ. ພິດສະໄຫມ ພູມວິສິດ
ທ່ານ ນ. ພິດສະໄຫມ ພູມວິສິດ ວິຊາການພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ
ທ່ານ ພອນສຸກ ໄຊສົມພັນ
ທ່ານ ພອນສຸກ ໄຊສົມພັນວິຊາການພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ
ທ່ານ ພະຍຸສະຫວັນ ເດດລັດຕະນະ
ທ່ານ ພະຍຸສະຫວັນ ເດດລັດຕະນະວິຊາການພະແນກ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ

ເອກະສານທີ່ສຳຄັນ

Our latest Works
ພະແນກວາງແຜນ

ພະແນກວາງແຜນ

ພິທີມອບ - ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ, ທີ່ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ, ຄັ້ງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2022
Read more

ມາດຕະຖານ ຂີ່ສະລິງ 2020 ລວມທຸກພາກ 19 ພຶດສະພາ 2022

ມາດຕະຖານ ຂີ່ສະລິງ 2020 ລວມທຸກພາກ 19 ພຶດສະພາ 2022

ມາດຕະຖານກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວຂີ່ສະລິງສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການນໍາໃຊ້ເປັນຄູ່ມືແນະນໍາການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວຂີ່ສະລິງໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງວັງວຽງ
Read more

ມາດຕະຖານຫ້ອງນຳ້ສາທາລະນະອາຊຽນ

ມາດຕະຖານຫ້ອງນຳ້ສາທາລະນະອາຊຽນ

ຈຸດປະສົງຂອງມາດຕະຖານສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ ທີ່ສາມາດນໍາໄປປະຕິບັດໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການຈັດການສີ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ ຂອງຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະ ຢູ່ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນພູມິພາກອາຊຽນ. 
ດາວໂລດ

ມາດຕະຖານທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ

ມາດຕະຖານທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ

ມາດຕະຖານຈັດລະດັບສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບນີ້ໄດ້ກໍານົດຈຸດປະສົງ, ບ່ອນອີງ, ເຄື່ອງໝາຍ ເເລະ ເງື່ອນໄຂສະຖານທີທອ່ງທ່ຽວທຸກປະເທດ
Read more