28 December 2022

ລົງຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິຕະພັນສີລະປະລາວ (Lao Art Museum)

ວັນທີ 28 ທັນວາ 2022 ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ນຳໂດຍທ່ານ ສົມໄຊ ສີປະເສີດ, ຮອງຫົວຫນ້າກົມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິຕະພັນສີລະປະລາວ (Lao Art Museum), ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເປັນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ແລກປ່ຽນທັດສະນະໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດ ໃຫ້ຫັດແຫນ້ນຫລາຍຂຶ້ນ.

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຊ້າງຄູ້, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ