12 December 2022

ກອງປະຊຸມແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງວັງວຽງ ສຳລັບປີ 2023-2033

ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດເພື່ອ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງແນວຄວາມຄິດແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງວັງວຽງ ສຳລັບປີ 2023-2033 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ຄັ້ງວັນທີ 12 ທັນວາ 2022. ຊຶ່ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ນຳສະເຫນີແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາ, ທິດທາງແຜນການ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ທິດທາງແຜນການໃນການພັດທະນາ, ຂອບເຂດໃນການຈັດສັນພື້ນທີ່ຕ່າງໆໃຫ້ແທດເຫມາະ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.